Regulamin

Regulamin sklepu internetowego ELBI plus z dnia 7.09.2016 r.

 

 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1 Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego ELBI plus;

1.2 Sklep Internetowy (zwany dalej Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.sklep.elbiplus.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia;

1.3 Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

1.4 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

1.5 Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy ELBI plus, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

1.6 Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm.);

1.7 Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. Nr 2014, poz. 827);

1.8 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

1.9 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru;

 

 1. Postanowienia ogólne

2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.elbiplus.pl;

2.2 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

2.3 Dostępny pod adresem www.sklep.elbiplus.pl Sklep Internetowy prowadzony jest przez firmę ELBI plus Arkadiusz Pacan z siedzibą w Kłodzku przy ulicy Rodzinnej 47, NIP 8991399443, REGON 931044028;

Dane adresowe kontaktowe:

ELBI plus Arkadiusz Pacan

 1. Rodzinna 47

57-300 Kłodzko

NIP: PL8991399443

REGON: 931044028

Pytania dot. zamówień mogą być kierowane na adres sklep@elbiplus.pl lub tel: 74 865 91 91 (wew. ???) (opłata wg. cennika właściwego operatora).

Pytania dot. wymian, zwrotów i reklamacji mogą być kierowane na adres reklamacje@elbiplus.pl lub pod numerem telefonu 74 865 91 91 (wew. ???) (opłata wg. cennika właściwego operatora).

2.4 Niniejszy regulamin określa w szczególności:

 1. a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 2. b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

2.5 W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu;

2.6 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ELBI plus. prowadzący Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni;

2.7 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklep.elbiplus.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk;

2.8 Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art 71 Kodeksu Cywilnego;

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1 Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach;

3.2 Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu;

3.3 Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych gwiazdką jako obowiązkowe;

3.4 Administratorem bazy danych klientów Sklepu jest ELBI plus z siedzibą w Kłodzku przy ul. Rodzinnej 47;

3.5 Zaakceptowanie regulaminu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych, w celu realizacji umowy sprzedaży oraz powierzania ich do przetwarzania innym podmiotom, z którymi administrator danych zawarł umowę, w celu dostarczenia zamówionych towarów w zakresie niezbędnym do jego realizacji;

3.6 Dane osobowe klientów Sklepu są zabezpieczone zgodnie z przepisami: Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.1422 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024);

3.7 Przy wyrażeniu odrębnej zgody przez Kupującego podane dane osobowe mogą zostać wykorzystane w innym celu w zakresie wskazanym w treści wyrażonej zgody;

3.8 Klienci Sklepu poprzez stronę www.sklep.elbiplus.pl mają prawo do dostępu oraz poprawienia podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.), a ponadto przysługuje im prawo do kontroli przetwarzania dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do wniesienia, w przypadkach wymienionych w tej ustawie pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w przypadkach wymienionych w ustawie;

3.9 ELBI plus może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:

 1. a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
 2. b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;
 3. c) dopuścił się innych zachowań, które zostały uznane przez ELBI plus za zachowanie niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię ELBI plus;

3.10 Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody ELBI plus.

3.11 Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
 2. b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 3. c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
 4. d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla ELBI plus;
 5. e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
 6. f) korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;

 

 1. Procedura zawarcia umowy sprzedaży i realizacji zamówienia

4.1 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.sklep.elbiplus.pl, dokonać wyboru towaru oraz podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty i informacje dostępne na stronie;

4.2 Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka;

4.3 W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie;

4.4 Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 1. a) przedmiotu zamówienia,
 2. b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów oraz kosztów dostawy,
 3. c) wybranej metody płatności,
 4. d) wybranego sposobu dostawy,
 5. e) czasu dostawy;

4.5 W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam, do zapłaty”;

4.6 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z ELBI plus Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu;

4.7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

 1. Nabycie towaru w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na terenie UE dla podatników VAT zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych

5.1 Czynność jest uznawana za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

 1. a) towar zostanie wywieziony z terytorium kraju, rozumianego jako terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz następuje w celu wykonania czynności określonych w art. 7 ustawy VAT na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium Polski;
 2. b) transakcja została wykonana na rzecz kontrahenta, który jest podatnikiem VAT zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium UE;

5.2 Kontrahentem wewnątrzwspólnotowych transakcji jest podatnik VAT zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium UE (tj. posiada ważny numer VAT UE) lub jest osobą prawną lub fizyczną niebędącą podatnikiem VAT, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium UE (tj. posiada ważny numer VAT UE);

5.3. W celu dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru w Sklepie Internetowym należy zaznaczyć w danych zamawiającego pole „Firma”, wybrać docelowy kraj dostawy oraz zaznaczyć opcje „Jestem płatnikiem VAT EU. Zamawiam bez VAT i zobowiązuję się go rozliczyć na terenie swojego kraju”.

Po pozytywnej weryfikacji danych kontrahenta, w tym numeru VAT UE, ELBI plus wystawi zgodnie z przepisami prawa fakturę ze stawką 0 VAT;

 

 1. Dostawa

6.1 Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej, firm kurierskich „UPS” i „DHL”, tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty dostawy szczegółowo rozpisane są na stronie (adres strony????);

6.2 Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Dostawa przesyłek zagranicznych wynosi od 7 do 14 dni roboczych;

6.3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki, paragonu fiskalnego lub faktury VAT (na życzenie Klienta);

 

VII. Ceny i metody płatności

7.1 Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki;

7.2 Klient na możliwość uiszczenia ceny:

 1. a) przelewem na numer konta bankowego: nazwa banku i numer konta;
 2. b) płatnością w systemie PayU, Paypal;
 3. d) zapłata kartą płatniczą Pol Card, Visa Mastercard. Karta kredytowa zostaje obciążona następnego dnia po złożeniu zamówienia;

7.3 Zamówienia z opcją płatności za pobraniem są możliwe do złożenia tylko do kwoty maksymalnie 1000 zł. Zamówienia na kwoty przekraczające próg 1000 zł są realizowane tylko z opcją przedpłaty.

 

VIII. Prawo do odstąpienia od umowy

8.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

8.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru, lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie Towaru.

8.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient ma obowiązek poinformować o swojej decyzji odstąpienia od Umowy Sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia woli poprzez pismo wysłane pocztą na adres ELBI plus, Rodzinna 47, 57-300 Kłodzko lub pocztą elektroniczną na adres reklamacje@elbiplus.pl.

8.4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy zostanie potwierdzone pocztą elektroniczną.

8.5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży ELBI plus zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym ELBI plus został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

8.6. ELBI plus zastrzega sobie prawo wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.7. Dowód odesłania Towaru należy przekazać ELBI plus na adres: ELBI plus, ul. Rodzinna 47, 57-300 Kłodzko lub drogą elektroniczną na adres reklamacje@elbiplus.pl niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował ELBI plus o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

8.8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 

 1. Reklamacje dotyczące Towarów

9.1 ELBI plus jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym;

9.2 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: reklamacje@elbiplus.pl. ELBI plus zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona;

9.3 Producent Towaru ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej;

 

 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

10.1 ELBI plus podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów;

10.2 Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić ELBI plus o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego;

10.3 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ELBI plus, ul. Rodzinna 47, 57-300 Kłodzko oraz drogą elektroniczną na adres: sklep@elbiplus.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego;

10.4 W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego;

10.5 ELBI plus zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona;

 

 1. Postanowienia końcowe

11.1 ELBI plus jest właścicielem wszystkich zdjęć produktowych, grafik, logotypów oraz posiada do nich pełne prawa autorskie. ELBI plus posiada również odpowiednie licencje do używania zdjęć wykorzystanych do tworzenia bannerów reklamowych. Ich kopiowanie, przerabianie, udostępnianie i publikowanie oraz wykorzystywanie w celach sprzedażowych jest zabronione i grozi sankcjami karnymi. ELBI plus nie zezwala na ich używanie, rozpowszechnianie i dystrybuowanie bez wiedzy i zgody pisemnej pod rygorem roszczeń z tytułu łamania praw autorskich i dopuszczania się kradzieży własności intelektualnej;

11.2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ELBI plus a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego

11.3 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ELBI plus prowadzącym Sklep Internetowy a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwemu ze względu na siedzibę ELBI plus;

11.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniach usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego;